Leuth 20 augustus 2022 – Ingezonden brief van Werkgroep verkeer & veiligheid naar Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, de heer B. van Ginkel
i.a.a. Gemeente Berg en Dal, wethouder mevrouw Barber
i.a.a. VVN, de heer Arjen Zijlstra

Betreft: groot onderhoud N840

Geachte heer Van Ginkel,

Binnenkort wordt begonnen met het groot onderhoud van de N840 die van Beek naar Millingen loopt door het centrum van het dorp Leuth. Eerder hebben wij daar met elkaar over gesproken, waarvoor ik verwijs naar het verslag van 12 november 2020, zaaknummer 2016-012701. In dat verslag staat genoteerd onder punt 2 Oversteeklocatie (op de Steenheuvelsestraat) dat de gemeente Berg en Dal op ons verzoek heeft aangedrongen op het handhaven van de huidige oversteekvoorziening en daarnaast een extra voorziening aan te leggen. Tot onze grote schrik zagen wij echter op de site gelderland.nl/N840 dat u voornemens bent de huidige oversteekplaats te schrappen en een nieuwe aan te leggen ter hoogte van het Kerkplein en een ter hoogte van de Vriendenkring. Deze laatste komt dan echter op een zeer ongeschikte plaats te liggen, omdat hier nauwelijks mensen oversteken. Op de huidige plaats komen voetgangers en met name veel schoolgaande kinderen via een speciaal voetgangerspad vanuit de Meester Pontenstraat en de Pastoor van Tielstraat, waar kortgeleden een nieuwe woonwijk is ingericht, om daar direct de Steenheuvelsestraat te kunnen oversteken. Wij vragen ons af welke cijfers en gegevens u hebben gemotiveerd de huidige oversteeklocatie weg te halen en te verplaatsen en daarmee af te wijken van de uitdrukkelijke wens van de gemeente en de bewoners. Het zou een grote vergissing zijn en daarom dringen wij nogmaals met klem aan op het handhaven van de huidige locatie.

Eerder heeft de heer Donné, lid van de Dorpsagenda, hierover al telefonisch contact met u gehad. Bij ons bezoek aan de Inloopbijeenkomst in de Vriendenkring op 18 augustus werd dit bovendien door tal van de aanwezige bezoekers nog eens bevestigd, waarvan het artikel in De Gelderlander getuigt (zie bijlage). Een en ander hebben wij op deze avond in een gesprek ook kenbaar gemaakt aan de medewerker van de provincie die hier aanwezig was, de heer Albert Jan Heuskens.

Omdat de werkzaamheden aan de Steenheuvelsestraat binnenkort starten, doen wij dit dringende beroep op u de huidige oversteekplaats te handhaven en bij het Kerkplein een nieuwe aan te leggen en beide duidelijk te markeren. De inwoners van Leuth zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn.

Met vriendelijke groet,
Dorpsagenda Leuth, namens werkgroep Verkeer en Veiligheid,
Jo Coerwinkel 06 18514735