Leuth, 10 NOV 2023, Werkgroep verkeer Dorpsagenda Leuth
Betreft: Verkeersplan overleg met Gemeente Berg en Dal en Provincie Gelderland

Kapitteldijk

Huidige situatie: 60 km adviessnelheid (vanaf Thornsche Molen)
Gewenste situatie: gebodsbord 60 km over dezelfde lengte

Er wordt op de dijk vaak veel te hard gereden en daardoor rijdt meerdere keren per jaar een auto de dijk af. Dit schept vooral gevaarlijke situaties voor fietsers op het fietspad onder aan de dijk. (Gelukkig is het tot nu toe steeds goed afgelopen.) Het schept ook een veiliger situatie voor overstekende fietsers ter hoogte van De Snap en er komt een logischer verbinding met de Duffeltdijk, waar nu al 60 km geldt. Bovendien is de overgang van 60 naar de gewenste 30 km in centrum van het dorp logischer voor automobilisten.

Fietspad onderlangs Kapitteldijk

Huidige situatie:
Het fietspad is nu te smal voor het drukke fietsverkeer en wandelaars (Pieterpad!) die er gebruik van moeten maken. Ook wandelen veel mensen uit Leuth over dit fietspad naar de Thornsche Molen.

Gewenste situatie::
Het fietspad wordt verbreed tot de nieuwe wettelijk vastgestelde norm (5 meter?) voor tweerichtingenfietspad en voetpad. (Alternatief is dat ernaast een onverhard pad voor wandelaars komt.)

Steenheuvelsestraat

Huidige situatie:
Een drukke 50 km-weg waar fietsers en auto’s gebruik van maken en die voor fietsers en vooral voor schoolgaande kinderen erg gevaarlijk is. Er wordt vaak hard gereden, ook grote vrachtwagens en brede tractoren/landbouwvoertuigen rijden regelmatig hard door het dorp, waardoor fietsers het trottoir op moeten vluchten. Onlangs heeft er op deze weg nog een dodelijk ongeluk plaatsgevonden, maar er gebeuren ook veel bijna-ongelukken.

Gewenste situatie::
30 km vanaf dijk tot rotonde bij Lieskes Wengs, zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige college van gemeente B&D. Ook vragen wij de oude oversteekplaats terug te brengen t.h.v. huisnummer 60 en de nieuw aangelegde zebra’s beter te accentueren; automobilisten reageren er nu niet of veel te laat op. Wellicht dat een inhaalverbod over dit traject ook kan bijdragen aan meer veiligheid?

N.B.1. Wij hebben de Veiligheidsregio per brief op 3 januari 2022 gevraagd de brandweerkazerne (ambulances) te verplaatsen naar het industrieterrein Lieskes Wengs; dit voorkomt veel ritten van ambulance en brandweer met sirenes door het centrum van Leuth. Vraag aan college: Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze kazerneplaats?

N.B.2. Het plan van de gemeente voor het doortrekken van het vrijliggende fietspad langs de Steenheuvelsestraat kan achterwege blijven omdat bij een 30 km-weg fietsers en auto’s meer rekening met elkaar kunnen houden. Het doortrekken is ook geen oplossing voor fietsers, die dan verderop toch weer moeten oversteken; het is dus alleen het verplaatsen van het probleem. Bovendien zou het fietspad dat volgens het oorspronkelijke plan om de vml. melkfabriek zou komen te liggen een aantasting betekenen voor dit monument en de privacy van de bewoners. Tot slot en niet onbelangrijk, het niet doortrekken van het fietspad levert een enorme besparing op voor de gemeente.

Huidige fietsoversteekplaats (t.h.v. de Arem)

Huidige situatie:
Het huidige pad wordt vaak genegeerd door overstekende fietsers omdat het niet goed en veilig is aangelegd. Zij steken schuin de straat over, wat weer tot gevaarlijke situaties leidt. Fietsers die het wel gebruiken, moeten een haakse bocht maken, komen dan op een smalle, schuinaflopende fietsstrook en kunnen daarbij gemakkelijk ten val komen.

Gewenste situatie::
Maak hier een veilige oversteekplaats voor fietsers (en rolstoelers!) die duidelijk gemarkeerd wordt en geef overstekende fietsers zo mogelijk voorrang op auto’s. Trek ook het trottoir aan de zuidkant door, zodat wandelaars hier fatsoenlijk kunnen oversteken. Bushalte wellicht verplaatsen richting dorp?

Plezenburgsestraat

Huidige situatie:
Deze weg die vanaf het Kerkplein naar Millingen loopt, is een veelgebruikte wandelroute voor Pieterpad-lopers en is ook voor inwoners uit Leuth een populair ommetje. Groepen schoolkinderen uit Millingen gebruiken deze route eveneens om naar school en weer naar huis te fietsen. Maar helaas wordt deze weg ook veel gebruikt als sluiproute door (veelal jonge) automobilisten, die via de Plezenburgsestraat, daarna Zeelandsestraat en de Molenstraat op hoge snelheid van en naar hun bestemming in rijden. Samen met zware landbouwvoertuigen leidt dit vaak tot zeer gevaarlijke situaties.

Gewenste situatie::
Deze weg autoluw maken tot Molenstraat in Millingen, en alleen toegankelijk maken voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. Mensen uit Duitsland die naar Nijmegen willen, kunnen vanaf de Molenstraat rechtsaf slaan en via de Spaldropweg naar Kekerdom en vervolgens over de Botsestraat naar Leuth rijden.

Bredestraat

Huidige situatie:
De Bredestraat is nu nog vrij rustig, maar wordt veel gebruikt door wandelaars die het in Leuth bekende Rondje Dijk willen lopen. Echter, binnenkort komt er een nieuwe wijk Spieringshof die aangesloten zal worden op de Bredestraat waardoor de verkeersdruk zal toenemen. De weg is daar, zeker na het verlaten van de bebouwde kom richting Duffeltdijk, niet op berekend door het ontbreken van een voetpad c.q. berm.

Gewenste situatie::
Een veilige weg creëren voor auto’s, fietsers èn wandelaars door de berm te verbreden en verharden, zo mogelijk door het trottoir door te trekken tot de dijk.

Dorpsagenda Leuth Werkgroep Verkeer & Veiligheid oktober 2023
Fietsersbond
Veilig Verkeer Nederland