Persbericht Dorpsagenda Leuth & Erlecom, 24 maart 2021 – Nieuwe plannen voor veilige fietsroutes.

De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke fietsroutes door en om Leuth heen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 4 varianten, waarvan er nu twee aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Route variant 1 
De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtingen-fietspad dat vanaf de dijk langs de Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit door te trekken en uit te laten komen op de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het wel nodig de wetering enkele meters op te schuiven en de weg ter hoogte van de vml zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad voorlangs kan worden doorgetrokken. De parallelweg wordt veranderd in een fietsstraat. Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de Margrietstraat hun weg vervolgen of rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt.

De werkgroepsleden van de Dorpsagenda zijn erg blij met dit voorstel omdat het hiermee voor de fietsers weer een stuk veiliger wordt. Wel benadrukken zij dat aan het einde van de parallelweg, de plaats waar fietsers de Steenheuvelsestraat op rijden, veilig moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de doorgaande weg vanaf de dijk tot dit punt: mogen fietsers hier straks nog fietsen en komen hier dan ook verbrede fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar voor bewoners die aan de zuidelijke kant van deze straat wonen? Verder vinden zij het belangrijk dat de weg vanaf de Korenbloemstraat tot de Botsestraat/Kerkplein (of rotonde bij Lieskes Wengs?) dan wel een 30 km zone wordt. Deze korte afstand heeft immers nauwelijks nog invloed op de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Veilig-fietsen-plan-Leuth-2021---Splitsing-Korenbloemstraat-leuth-met-N840-op-achtergrond-parallelweg cod
Foto: Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg

Fietspad door buitengebied
De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrijliggend fietspad komt vanaf de eerste bocht in de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke kant van de dijk richting Thornsche Molen. Daar zullen fietsers moeten oversteken om hun weg richting Nijmegen te vervolgen; deze plek wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het dorp om schept mogelijkheden om op een veilige en aantrekkelijke manier vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen vanuit de Plezenburgsestraat verder naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook richting Zyfflich kan dit pad worden gebruikt door fietsers en wandelaars, waardoor de gevaarlijke oversteek op de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap kan worden vermeden. Voor mensen uit Leuth zullen er wel doorsteken gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit fietspad.
Ook voor de recreatieve fietser die van de streek komt genieten, zou het een grote aanwinst betekenen. Zeker wanneer voor fietsers aansluitend de Plezenburgsestraat/Zeelandsestraat autoluw wordt gemaakt door snelheidsbeperkingen of alleen per auto bereikbaar wordt voor aanwonenden, zo is de werkgroep van mening. Deze weg wordt nu vaak als sluiproute gebruikt door veel te hardrijdende automobilisten uit Millingen en Duitsland.
De plannen voor dit fietspad door het buitengebied zijn gemaakt voor de lange termijn, maar niet bekend is wat dit in de praktijk betekent.

Beide voorstellen komen aan de orde in de carrouselvergadering van 25 maart en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april.

Werkzaamheden in 2022
De provincie Gelderland neemt in 2022 de N840 (Beek-Millingen) onder handen. Aan de werkgroep van de Dorpsagenda is toegezegd dat er dan in Leuth definitief twee smiley’s (in beide richtingen) worden opgehangen, dat de fietsstroken worden verbreed en dat er een extra oversteekplaats komt voor voetgangers ter hoogte van het Kerkplein. Wij hebben er trouwens op aangedrongen dat deze zebra’s vooral duidelijk gemarkeerd worden. Overigens worden er dit jaar ter overbrugging al tweemaal voor een korte periode smiley’s opgehangen. Wanneer de plannen voor het doortrekken van het fietspad naast de Steenheuvelsestraat (variant 1) door de gemeenteraad worden aangenomen, worden deze hopelijk tegelijkertijd met de renovatie van de weg gerealiseerd.
De mensen van de Dorpsagenda blijven in gesprek met zowel de provincie al de gemeente om een zo veilig mogelijke situatie voor fietsers en wandelaars te bereiken.

Mensen die meer informatie willen of willen reageren naar ons kunnen dit doen via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl

P.S. De gemeente heeft onlangs de trottoirs langs de Steenheuvelsestraat gerepareerd en over een grote lengte kunststof palen geplaatst. Dit is niet op ons verzoek gebeurd en wij zijn er vooraf ook niet over in kennis gesteld.

Dorpsagenda Laat Leuth Leven,
Werkgroep Verkeer en Veiligheid,

Hanneke Bernsen, Lieke Spann, Guydo Mulder en Jo Coerwinkel

Facebook
Twitter
LinkedIn

UPDATES

Update webredactie 25/03/2021:

In de carrouselvergadering van gemeente Berg en Dal, 25 maart jongstleden is de herinrichting van de N840 besproken. Deze openbare vergadering is digitaal vastgelegd en terug te bekijken, zie link:

https://bergendal.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/841388/Carrousel%2025-03-2021

Voor meer informatie over gemeentelijke besluiten, raads- en of carrouselvergaderingen, kunt u terecht op de website van de Gemeente Berg en Dal, zie link:

https://www.bergendal.nl/inwoners/nieuws_45119/item/in-de-carrouselvergaderingen-18-en-25-maart-en-raadsvergadering-1-april_60984.html

Update webredactie 26/03/2021:
Het variantenplan is besproken tijdens de laatste carousselvergadering van de gemeente Berg en Dal. Aan de basis licht een studie/plan. Deze is openbaar en kunt u hieronder downloaden als PDF file.

DOWNLOAD FIETSROUTE LEUTH VARIANTEN STUDIE (PDF)

Update webredactie 26/03/2021:
Hieronder vind u het raadsvoostel wat op donderdag 1 april 2021 wordt besproken.

DOWNLOAD RAADSVOORSTEL 1 APRIL 2021(PDF)

Zie ook andere gerelateerde berichten: